Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến chất lượng keo phenol formaldehyde (PF) phân tử lượng thấp