Search

Search Results

Results 1-10 of 14 (Search time: 0.264 seconds).
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Văn, Tích;  Co-Author: 2000 (Gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn,... của chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1966 đến khi Người từ biệt thế giới này.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Ngô Thiếu, Hiệu;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1/1963 đến tháng 12/1965. Các tác phẩm phản ánh đầy đủ sinh động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Người cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng là xây dựng bảo vệ miền Bắc xã hội hội chủ nghĩa và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam, thực hiện mục tiêu chung là hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Phạm Mai, Hùng;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, điện văn, thư từ.. của chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959. Các văn kiện trong giai đoạn này thể hiện những quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ trước mắt của thời kỳ lịch sử mới: Xây dựng củng cố miền Bắc đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời đấu tranh thống nhất nước nhà, nhằm xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất dân chủ giàu mạnh.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Phan Ngọc, Liên; Nguyễn Văn, Khoan; Nguyễn Thị, Giang;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch HCM viết từ tháng 11-1924 đến đầu năm 1930. Là thời gian Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô tới Quảng Châu (Trung Quốc)hoạt động đến khi thành lập Đảng. Thời gian này có nhiều sự kiện quan trọng đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Mạch Quang, Thắng;  Co-Author: 2005 (Chương 1: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển,đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.! Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.! Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.! Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạng thời đại.! Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về xây dựng nhà nước do dân, vì dân, của dân.! Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa.! Chương 7: Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.!)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Văn, Tích; Ngô Văn, Tuyển; Lê Trung, Kiên;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo ... của chủ tịch HCM từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Đức, Vượng;  Co-Author: 2000 (Gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh sâu sắc ý tưởng, đường lối, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch HCM trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Huy, Hoan;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lê Mâu, Hãn;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 2-1930 đến ngày 2-9-1945. Thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng, đường lối và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng Thế giới.)

 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Phạm Hồng, Chương;  Co-Author: 2000 (Bao gồm những bài viết bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 1960 đến tháng 12 năm 1962. Những bài viết trong giai đoạn này thể hiện tập trung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và các vấn đề quốc tế.)