Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu/nước và Đậu phộng rang đến các đặc tính hóa lý và cảm quan của nước uống từ quả Hồng Quân