Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13975
Nhan đề: Ảnh hưởng của chặt nuôi dưỡng đến tiểu hoàn cảnh và sinh trưởng của lâm phần thông Mã vĩ (Pinus Massoniana Lamb) tại núi Luốt trường Đại Học lâm Nghiệp
Tác giả: Hoàng Kim, Ngũ (GV hướng dẫn)
Nguyễn Thái, Bình (SV thực hiện)
Từ khoá: KLTNLN
Chặt nuôi dưỡng
Núi Luốt
Thông mã vĩ
Tiểu cảnh
Sinh trưởng
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp
Mô tả: 58tr.
Định danh: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13975
Bộ sưu tập: Lâm học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
lv08002655.pdf5.96 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.