???browse.full.header??? ???browse.type.metadata.author??? 007a656c-41bc-41a3-83ce-58280793ba87

???browse.nav.jump??? 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
???browse.nav.enter???  
???browse.full.range???
  • item.jpg
  • Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article)


  • Authors: Dương Tiến, Viện; Phạm Ngọc, Quỳnh; Phan Thị Thu, Hiền (2021)

  • Nhân nhanh dòng Bạch đàn H1 in vitro trên môi trường MS* có bổ sung BAP 1,5 mg/l và kinetin 1,0 mg/l hệ số nhân chồi là 3,2 - cao nhất so với tất cả các công thức. Môi trường tốt nhất để ra rễ trong điều kiện in vitro của dòng Bạch đàn H1 là MS* bổ sung NAA 1 mg/l, trên môi trường này, tỷ lệ ra rễ đạt cao nhất là 87,63%, rễ dài và khỏe, đủ điều kiện cho ra bầu đất. Quy trình nhân nhanh này có thể được cải biến và sử dụng cho các nghiên cứu nhân nhanh dòng Bạch đàn khác, phục vụ sản xuất cây trồng lâm nghiệp.

???browse.full.range???