Trần Văn Chứ
Fields/Area of Specialization:
Qualification: Giáo sư
Google Scholar: Link

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

2047

VIEWS & DOWNLOAD

53

Top Country :

Search Results

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lý Tuấn, Trường; Trần Văn, Chứ; Nguyễn Văn, Diễn; Trần Thị Minh, Nguyệt (2023)

 • Tài liệu giới thiệu: Tổng quan về sản phẩm xanh và hệ thống kỹ thuật xanh; Đồ nội thất xanh và hệ thống kỹ thuật của đồ nội thất xanh; Thiết kế đồ nội thất xanh; Thiết kế xanh đồ nội thất theo hướng thu hồi và Đánh giá tính năng xanh của đồ nội thất.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Trần Văn, Chứ; Lê Ngọc, Phước; Phạm Thị Ánh, Hồng; Lý Tuấn, Trường; Nguyễn Thị Hương, Giang; Nguyễn Văn, Diễn (2023)

 • Tài liệu giới thiệu toàn diện đặc điểm, tính chất, phương pháp tạo, một số chỉ tiêu chất lượng và phương pháp kiểm tra chất lượng của một số vật liệu chất phủ dạng tấm và màng chính.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Trần Văn, Chứ; Lê Ngọc, Phước; Phạm Thị Ánh, Hồng; Lý Tuấn, Trường; Nguyễn Thị Hương, Giang; Nguyễn Văn, Diễn (2023)

 • Tài liệu giới thiệu: Tổng quan về chất phủ dạng lỏng; Chất phủ có nguồn gốc thực vật; Nhựa có nguồn gốc tổng hợp và Một số chất phụ gia dùng trong chất phủ.

???browse.full.range???
 Trần Văn Chứ
author picture
Qualification:
Fields/Area of Specialization: Giáo sư
???browse.full.range???
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Lý Tuấn, Trường; Trần Văn, Chứ; Nguyễn Văn, Diễn; Trần Thị Minh, Nguyệt (2023)

 • Tài liệu giới thiệu: Tổng quan về sản phẩm xanh và hệ thống kỹ thuật xanh; Đồ nội thất xanh và hệ thống kỹ thuật của đồ nội thất xanh; Thiết kế đồ nội thất xanh; Thiết kế xanh đồ nội thất theo hướng thu hồi và Đánh giá tính năng xanh của đồ nội thất.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Trần Văn, Chứ; Lê Ngọc, Phước; Phạm Thị Ánh, Hồng; Lý Tuấn, Trường; Nguyễn Thị Hương, Giang; Nguyễn Văn, Diễn (2023)

 • Tài liệu giới thiệu toàn diện đặc điểm, tính chất, phương pháp tạo, một số chỉ tiêu chất lượng và phương pháp kiểm tra chất lượng của một số vật liệu chất phủ dạng tấm và màng chính.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo (Reference Material)


 • Authors: Trần Văn, Chứ; Lê Ngọc, Phước; Phạm Thị Ánh, Hồng; Lý Tuấn, Trường; Nguyễn Thị Hương, Giang; Nguyễn Văn, Diễn (2023)

 • Tài liệu giới thiệu: Tổng quan về chất phủ dạng lỏng; Chất phủ có nguồn gốc thực vật; Nhựa có nguồn gốc tổng hợp và Một số chất phụ gia dùng trong chất phủ.