Trần Hữu Dào
Year of Birth: 1958
Fields/Area of Specialization:
Qualification: Phó Giáo sư
Google Scholar: Link
Untitled

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

120

VIEWS & DOWNLOAD

17

Top Country :

Search Results

 • Quan ly du an.pdf.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Trần Hữu, Dào; Nguyễn Thị Xuân, Hương; Phạm Thị, Huế (2016)

 • Bài giảng này được biên soạn trên cơ sở kế thừa những kết quả ấy cùng với ý tưởng hệ thống hoá một cách toàn diện nhất, dễ hiểu nhất những công việc, những kỹ thuật, những khía cạnh mà nhà quản lý dự án cần có bắt đầu từ việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, lập kế hoạch thực hiện, lựa chọn công nghệ, thiết bị, con người đến việc lập dự toán và quản lý chi phí dự án, tổ chức giám sát, đánh giá.

 • Co phan hoa cac cong ty lam nghiep o Viet Nam.pdf.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Trần Hữu, Dào (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận và pháp lý, thực trạng tình hình đổi mới, xây dựng phương án và một số giải pháp góp phần đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam

 • Quan_ly_doanh_nghiep_lam_nghiep.pdf.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Nguyễn Văn, Tuấn; Trần Hữu, Dào (2002)

 • Trang bị kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ của lĩnh vực quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp lâm nghiệp nói riêng.

???browse.full.range???
 Trần Hữu Dào
Qualification:
Fields/Area of Specialization: Phó Giáo sư
Untitled
???browse.full.range???
 • Quan ly du an.pdf.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Trần Hữu, Dào; Nguyễn Thị Xuân, Hương; Phạm Thị, Huế (2016)

 • Bài giảng này được biên soạn trên cơ sở kế thừa những kết quả ấy cùng với ý tưởng hệ thống hoá một cách toàn diện nhất, dễ hiểu nhất những công việc, những kỹ thuật, những khía cạnh mà nhà quản lý dự án cần có bắt đầu từ việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, lập kế hoạch thực hiện, lựa chọn công nghệ, thiết bị, con người đến việc lập dự toán và quản lý chi phí dự án, tổ chức giám sát, đánh giá.

 • Co phan hoa cac cong ty lam nghiep o Viet Nam.pdf.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Trần Hữu, Dào (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận và pháp lý, thực trạng tình hình đổi mới, xây dựng phương án và một số giải pháp góp phần đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam

 • Quan_ly_doanh_nghiep_lam_nghiep.pdf.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Nguyễn Văn, Tuấn; Trần Hữu, Dào (2002)

 • Trang bị kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ của lĩnh vực quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp lâm nghiệp nói riêng.