Nguyễn Vân Hương
Year of Birth: 1988
Fields/Area of Specialization: Đại học: Hóa học đại cương; Hóa học phân tích.
Qualification: Giảng viên
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2010, Cử nhân, Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; 2016, Thạc sỹ, Hóa học môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 11/2011 - 11/2012: Giảng dạy tại Ban PTDTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 12/2012 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Hóa học, Khoa QLTNR & MT, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

94

VIEWS & DOWNLOAD

3

Top Country :

Search Results

???browse.full.range???
 Nguyễn Vân Hương
author picture
Qualification: Đại học: Hóa học đại cương; Hóa học phân tích.
Fields/Area of Specialization: Giảng viên
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2010, Cử nhân, Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; 2016, Thạc sỹ, Hóa học môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 11/2011 - 11/2012: Giảng dạy tại Ban PTDTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp; Từ 12/2012 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Hóa học, Khoa QLTNR & MT, Trường Đại học Lâm nghiệp.
???browse.full.range???