Tạ Thị Nữ Hoàng
Year of Birth: 1989
Fields/Area of Specialization: Đại học: Thực vật rừng; Lâm sản ngoài gỗ; Nhận biết thực vật; Tài nguyên sinh vật.
Qualification: Giảng viên
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2011, Kỹ sư, Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam; 2013, Thạc sĩ, Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 2014-nay: Giảng viên Bộ môn Thực vật rừng, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

14

Top Country :

Search Results

???browse.full.range???
 Tạ Thị Nữ Hoàng
author picture
Qualification: Đại học: Thực vật rừng; Lâm sản ngoài gỗ; Nhận biết thực vật; Tài nguyên sinh vật.
Fields/Area of Specialization: Giảng viên
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2011, Kỹ sư, Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam; 2013, Thạc sĩ, Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ 2014-nay: Giảng viên Bộ môn Thực vật rừng, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
???browse.full.range???