Đào Lan Phương
Year of Birth: 1983
Fields/Area of Specialization: Đại học: Giảng dạy các môn học: Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Quản lý tài chính công, Kế toán quản trị. Sau Đại học: Tài chính công. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Tập huấn kỹ năng quản lý tài chính - Chương trình khởi sự doanh nghiệp năm 2018; Tập huấn Luật Hợp tác xã cho cán bộ Hợp tác xã năm 2018; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019.
Qualification: GVC
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 2005 Cử nhân Kế toán doanh nghiệp -Học Viện Tài Chính; 2010 Thạc sĩ Kinh tế tài chính - ngân hàng; 2019 Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Đại học Kinh tế Quốc dân. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 10/2005 - 12/2015: Giảng viên Bộ môn Tài chính Kế toán - Khoa Kinh tế &QTKD - Trường Đại học Lâm nghiệp; 12/2015 - nay: Phó CN Bộ môn Tài chính kế toán, Bộ môn Tài chính Kế toán - Khoa Kinh tế & QTKD - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

546

VIEWS & DOWNLOAD

137

Top Country :

Search Results

 • Ke toan quan tri.pdf.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Đào Lan, Phương; Nguyễn Thị Thùy, Dung (2018)

 • -

 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Đào Lan, Phương; Đỗ Thúy, Hằng (2014)

 • Sự sống còn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc rất lớn vào các quyết định của nhà quản trị, đặc biệt là các quyết định liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Các quyết định đó được đưa ra căn cứ vào những cơ sở lý luận, tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và nền kinh tế. Kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều chuyển biến lớn trong giai đoạn hiện nay. Điều này đã tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Theo đó, các cơ chế, chính sách liên quan tới tài chính doanh nghiệp cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn như: quy định về quản lý và sử dụng vốn t...

???browse.full.range???
 Đào Lan Phương
author picture
Qualification: Đại học: Giảng dạy các môn học: Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Quản lý tài chính công, Kế toán quản trị. Sau Đại học: Tài chính công. Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Tập huấn kỹ năng quản lý tài chính - Chương trình khởi sự doanh nghiệp năm 2018; Tập huấn Luật Hợp tác xã cho cán bộ Hợp tác xã năm 2018; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019.
Fields/Area of Specialization: GVC
+ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 2005 Cử nhân Kế toán doanh nghiệp -Học Viện Tài Chính; 2010 Thạc sĩ Kinh tế tài chính - ngân hàng; 2019 Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Đại học Kinh tế Quốc dân. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 10/2005 - 12/2015: Giảng viên Bộ môn Tài chính Kế toán - Khoa Kinh tế &QTKD - Trường Đại học Lâm nghiệp; 12/2015 - nay: Phó CN Bộ môn Tài chính kế toán, Bộ môn Tài chính Kế toán - Khoa Kinh tế & QTKD - Trường Đại học Lâm nghiệp.
???browse.full.range???
 • Ke toan quan tri.pdf.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Đào Lan, Phương; Nguyễn Thị Thùy, Dung (2018)

 • -

 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Đào Lan, Phương; Đỗ Thúy, Hằng (2014)

 • Sự sống còn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc rất lớn vào các quyết định của nhà quản trị, đặc biệt là các quyết định liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Các quyết định đó được đưa ra căn cứ vào những cơ sở lý luận, tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và nền kinh tế. Kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều chuyển biến lớn trong giai đoạn hiện nay. Điều này đã tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Theo đó, các cơ chế, chính sách liên quan tới tài chính doanh nghiệp cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn như: quy định về quản lý và sử dụng vốn t...