Bùi Thị Minh Nguyệt
Year of Birth: 1975
Fields/Area of Specialization: Bậc đại học: Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Chính sách Lâm nghiệp. Bậc sau đại học: Kinh tế nông nghiệp; Tài chính; Quản trị kinh doanh.
Qualification: GVC, TS
Google Scholar: Link
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Kỹ sư lâm nghiệp- Chuyên môn hóa Quản kinh tế, Trường đại học Lâm nghiệp, khóa 1992 - 1997; Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, khóa 2002 - 2004; TIến sỹ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân, khóa 2009 - 2014. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1997 - 2007: Giảng viên - Trường Đại học Lâm nghiệp; 2007 - 2008: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị doanh nghiệp; 2008 - 2012: Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị doanh nghiệp; 2012 - 2018: Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; 2018 - nay: Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

2423

VIEWS & DOWNLOAD

178

Top Country :

Search Results

 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Nguyễn Thị Thu, Nga; Nguyễn Thành Trung, Hiếu; Bùi Thị Minh, Nguyệt; Nguyễn Thị Xuân, Hương (2022)

 • Tài liệu trang bị cho người học tri thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá bản thân, tìm kiếm và đánh giá ý tưởng kinh doanh, hình thành kế hoạch kinh doanh và triển khai thành lập doanh nghiệp với các kiến thức ban đầu có thể đưa doanh nghiệp vào hoạt động.

 • GT_Kinh doanh bat dong san.pdf.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Bùi Thị Minh, Nguyệt (2021)

 • Giáo trình đề cập tới Những vấn đề cơ bản về kinh doanh bất động sản; Quản trị kinh doanh bất động sản; Quản lý dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; Marketing bất động sản và Hợp động kinh doanh và hồ sơ bất động sản.

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Nguyễn Văn, Tuấn; Bùi Thị Minh, Nguyệt (2014)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về kinh tế trang trại trong nền kinh tế thị trường, quản lý sản xuất kinh doanh trong trang trại, tổ chức các yếu tố sản xuất trong trang trại, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, hạch toán kinh doanh trong trang trại

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Bùi Thị Minh, Nguyệt; Nguyễn Thùy, Dung; Nguyễn Thị Xuân, Hương; Nguyễn Minh, Đạo (2023)

 • Tài liệu cung cấp: Những vấn đề cơ bản của thương mại điện tử; Cơ sở hạ tầng trong thương mại điện tử; Mô hình kinh doanh thương mại điện tử; Marketing điện tử; Thanh toán điện tử và An ninh trong thương mại điện tử.

???browse.full.range???
 Bùi Thị Minh Nguyệt
Qualification: Bậc đại học: Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Chính sách Lâm nghiệp. Bậc sau đại học: Kinh tế nông nghiệp; Tài chính; Quản trị kinh doanh.
Fields/Area of Specialization: GVC, TS
+ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Kỹ sư lâm nghiệp- Chuyên môn hóa Quản kinh tế, Trường đại học Lâm nghiệp, khóa 1992 - 1997; Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, khóa 2002 - 2004; TIến sỹ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân, khóa 2009 - 2014. + QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 1997 - 2007: Giảng viên - Trường Đại học Lâm nghiệp; 2007 - 2008: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị doanh nghiệp; 2008 - 2012: Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị doanh nghiệp; 2012 - 2018: Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; 2018 - nay: Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
???browse.full.range???
 • item.jpg
 • Bài giảng (VNUF Textbook)


 • Authors: Nguyễn Thị Thu, Nga; Nguyễn Thành Trung, Hiếu; Bùi Thị Minh, Nguyệt; Nguyễn Thị Xuân, Hương (2022)

 • Tài liệu trang bị cho người học tri thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá bản thân, tìm kiếm và đánh giá ý tưởng kinh doanh, hình thành kế hoạch kinh doanh và triển khai thành lập doanh nghiệp với các kiến thức ban đầu có thể đưa doanh nghiệp vào hoạt động.

 • GT_Kinh doanh bat dong san.pdf.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Bùi Thị Minh, Nguyệt (2021)

 • Giáo trình đề cập tới Những vấn đề cơ bản về kinh doanh bất động sản; Quản trị kinh doanh bất động sản; Quản lý dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; Marketing bất động sản và Hợp động kinh doanh và hồ sơ bất động sản.

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Nguyễn Văn, Tuấn; Bùi Thị Minh, Nguyệt (2014)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về kinh tế trang trại trong nền kinh tế thị trường, quản lý sản xuất kinh doanh trong trang trại, tổ chức các yếu tố sản xuất trong trang trại, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, hạch toán kinh doanh trong trang trại

 • item.jpg
 • Giáo trình (VNUF Book)


 • Authors: Bùi Thị Minh, Nguyệt; Nguyễn Thùy, Dung; Nguyễn Thị Xuân, Hương; Nguyễn Minh, Đạo (2023)

 • Tài liệu cung cấp: Những vấn đề cơ bản của thương mại điện tử; Cơ sở hạ tầng trong thương mại điện tử; Mô hình kinh doanh thương mại điện tử; Marketing điện tử; Thanh toán điện tử và An ninh trong thương mại điện tử.