Nghiên cứu khả năng thấm thuốc XM5 của gỗ hông (Paulowia forunei Hemsl) bằng phương pháp ngâm thường và chân không - áp lực