Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/721
Nhan đề: Lịch sử Hà Nội qua tài liệu lưu trữ tập 1: Địa giới hành chính Hà Nội từ 1873 - 1954
Tác giả: Đào Thị, Diến
Vũ Thị Minh, Hương
Vũ Văn, Sạch
Từ khoá: Lịch sử Hà Nội
Hà Nội
Sưu tầm
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin
Tóm tắt: Giới thiệu các nguồn tài liệu lưu trữ hiện đang được bảo quản tại trung tâm Lưu trữ Quốc Gia 1 - Hà Nội thuộc Cực Lưu trữ Nhà Nước, gồm các phông sau đây: Huyện Thọ Xương; Nha Kinh lược Bắc Kỳ; Phủ Thống sứ Bắc Kỳ; Sở địa chính Bắc kỳ; Tòa Đốc lý Hà Nội; Sở Địa chính Hà Nội; Tòa Sứ Hà Đông.
Mô tả: 209 tr.
Định danh: http://opac.vnuf.edu.vn:8888/dspace/handle/123456789/721
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LichsuHaNoi_tap1.pdf20,58 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện điện tử phải tuân thủ Luật bản quyền.