Những quan điểm cơ bản trong quá trình thực hiện sự điều tiết của nhà nước về thị trường hàng hóa và hàng hóa nông sản xuất khẩu