Bệnh khô lá thông và một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của bệnh