Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ trong quá trình xử lý nhiệt đến chất lượng gỗ Thông Nhật