Bước đầu nghiên cứu đánh giá sinh trưởng của loài cây trám trăng (Canarium album) trồng trên các vị trí địa hình và trên một số mô hình trồng rừng tại khu vực lâm trưởng Hữu Lũng I, Lạng Sơn