Một số phương pháp mô phỏng quá trình sinh trưởng của 3 loài cây thông nhựa (Pinus merkusii de Vries) thông đuôi ngựa (Pinus massoniana Lamb), mỡ (Manglietia Glauca Bl trên cơ sở vận dụng quá trình ngẫu nhiên