Đặc điểm tái sinh tự nhiên ở rừng non phục hồi khu vực xã Hóa Trung, Đồng Hỷ, Bắc Thái