So sánh một số chỉ tiêu sinh trưởng của quế trồng thuần loài đồng tuổi ở vị trí địa hình khác nhau. Tìm hiểu tình hình tái sinh và kinh nghiệm gieo ươm quế làm cơ sở cho việc xây dựng định mức khoán và chuyển giao kỹ thuật gây trồng rừng quế ở Văn Yên, Yên Bái