Bước đầu nghiên cứu cấu tạo và một số tính chất cơ lý của mây nếp (Calamus cambozensis) hèo (Deamonorops pierranus Bacc)