Bước đầu tìm hiểu một số đặc điểm sinh trường của thân ngầm và thân khí sinh của loài vầu tại lâm trường Tu Lý, tỉnh Hòa Bình