Xác định chi phí sản xuất để thực hiện khoán chi phí cho phân xưởng xẻ xí nghiệp cung ứng và chế biến lâm sản Thái Nguyên