Bước đầu nghiên cứu khả năng sử dụng keo tai tượng (Gỗ) vào sản xuất ván dăm