Một số ý kiến nhằm đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động có hiệu quả của xí nghiệp chế biến lâm sản Sông Hiếu, Nghệ An