Điều tra các loại côn trùng ăn lá thông trên khu vực núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp