Tìm hiểu một số chỉ tiêu hình thái của loài trẩu ba hạt Vernicia montana lour ở khu vực Xuân Mai, Lương Sơn, Hà Sơn Bình để làm cơ sở cho việc chọn loại trẩu cao sản