Nghiên cứu một số tính chất lý học của đất feralit nâu vàng phát triển trên đá mẹ phoocphia