Một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận sản xuất công nghiệp tại lâm trường Hữu Lũng, Lạng Sơn