Kết quả nghiên cứu khả năng tái sinh của một số giống Đậu tương Việt Nam phục vụ cho chỉnh sửa gen bằng công nghệ Crispr/Cas9