Giá trị dinh dưỡng của ấu trùng ngài sáp lớn Galleria mellonella (Lepidoptera: pyralidae)