Bước đầu nghiên cứu khả năng thu hút lao động của ngành lâm nghiệp, tỉnh Hà Sơn Bình