Xác định những chi phí cần thiết để áp dụng khoán gọn trồng rừng cho hộ gia đình trong các hợp tác xã làm nghề rừng tại Hữu Lũng, Lạng Sơn