Lập kế hoạch sản xuất tài chính lâm nghiệp năm 1986 cho lâm trường Hoành Bồ, Quảng Ninh