Lập kế hoạch sản xuất kỹ thuật tài chính công nghiệp rừng lâm trường Kế Bào, Quảng Ninh năm 1986