Xác định kết cấu và hạch toán giá thành các loại sản phẩm sản xuất theo phương thức nông lâm kết hợp tại huyện Đoan Hùng