Lập kế hoạch sản xuất, tài chính lâm nghiệp năm 1986 cho lâm trường Cẩm Phả, Quảng Ninh