Một số ý kiến góp phần nhằm hoàn thiện chơ chế khoán ở lâm trường Lạc Sơn, Hòa Bình