Sơ bộ nghiên cứu phương thức kinh doanh rừng gỗ mỏ tại đội Thanh Sơn, lâm trường Mai Sơn, Hà Bắc