Xác định giá thành hợp lý giai đoạn gieo ươm thông mã vĩ lâm trường Hoành Bồ, Quảng Ninh