Thiết kế đường cáp vận xuất gỗ tại đội II lâm trường Tu Lý, Hà Sơn Bình