Xác định chi phí sản xuất để thực hiện khoán chi phí cho phân xưởng xẻ xí nghiệp chế biến lâm sản sông Hiếu Nghĩa Đàn, Nghệ An