Xây dựng phương án khoán kinh doanh rừng lâu dài cho mô hình trồng Sấu xen Keo cho các hộ gia đình ở đội 3 lâm trường Lạc Thủy, Hòa Bình