Bước đầu nghiên cứu khu hệ chim Lương Sơn, Hòa Bình