Bước đầu tìm kiếm quy luật hình dạng gỗ sản phẩm trụ mỏ tại lâm trường Hữu Lũng, Lạng Sơn