Lập phương trình đường sinh thân cây cho nhóm loài cây gỗ ưu thế làm cơ sở cho việc lập biểu dự tính cấu trúc sản phẩm gỗ tại rừng IIIA10 đội Hòa Thắng, lâm trường Hữu Lũng, Lạng Sơn