Bước đầu nghiên cứu tính chất lý, hóa cơ bản của đất dưới rừng mỡ ở các tuổi khác nhau tại đội Nà Lim, lâm trường Hữu Lũng, Lạng Sơn