Tìm hiểu sinh trưởng của Bạch đàn liễu (E.exserta) 4 tuổi trồng thuần loài trên hai dạng địa hình tại đội Biến động, lâm trường Lục Ngạn, Hà Bắc