Bước đầu nghiên cứu quan hệ giữa tăng trưởng thưởng xuyên hàng năm với các nhân tố điều tra thông Mã vĩ (Pinus massoniana) tuổi 5 - 10 -15 tại Yên Dũng, Hà Bắc