Một số ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác khoán trồng rừng ở lâm trường Long Nguyên, Bến Cát, Sông Bé